POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

I. INFORMAȚII GENERALE

Conținutul website-ului www.marincas.ro(denumit în continuare ”Site”) este proprietatea exclusivă a S.C. STELLA MARIS S.R.L. cu sediul în municipiul București, Str. Baltagului nr.6, Bl.V76A, Ap.16, Sector5, județul București, telefon 0772098353, e-mail marincasro67@gmail.com, e-mail Responsabil cu protecția datelor maria.grosuDPO@g.mail.com, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/17752/2004, având CUI 16907406.

În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date) care se aplică în țara noastră de la data de 25.05.2018 (denumit în continuare „GDPR” sau „Regulamentul european”).

În calitate de operator de date cu caracter personal, S.C. STELLA MARIS S.R.L. urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și normele Regulamentului european.

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu data de 25 mai 2018 și are rolul de a vă informa că S.C. STELLA MARIS S.R.L. aplică și respectă prevederile Regulamentului, cu privire la:

 • prelucrările de date cu caracter personal derulate de operator, în vederea desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate;
 • prelucrările de date cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului.

S.C. STELLA MARIS S.R.L. poate actualiza prezenta Politică periodic, în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, pe măsură ce serviciile medicale pe care le oferim se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

II. DEFINIȚII

 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Vizitator: orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul;
 • Persoană vizată: orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către S.C. STELLA MARIS S.R.L.. în calitate de operator;
 • Sistem de evidență a datelor: orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
 • Destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;
 • Parte terță: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • Consimțământ al persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • Încălcarea securității datelor cu caracter personal: încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 • Date biometrice: date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane;
 • Date privind sănătatea: date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mintală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;
 • Autoritate de supraveghere, (în continuare ANSPDCP ‑ Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal): autoritate națională publică, autonomă și independentă, instituită în temeiul articolului 51 din Regulament, având drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date.

III. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care dumneavoastră, ca persoană vizată, le stabiliți cu S.C. STELLA MARIS S.R.L., respectiv cu Site-ul.

Astfel, S.C. STELLA MARIS S.R.L. va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. În cazul persoanelor care vizitează Site-ul sau utilizează funcții din cadrul Site-ului:
 • date de identificare: nume, prenume;
 • date de contact: număr de telefon, adresă de e-mail;
 1. În cazul desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate, și pentru prestarea în condiții de maximă calitate a serviciilor noastre medicale și îndeplinirea cerințelor legale aferente, S.C. STELLA MARIS S.R.L. colectează următoarele categorii de date cu caracter personal ale pacienților:
 • date de identificare: nume, prenume, naționalitate, data nașterii, sex, vârstă;
 • date de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail;
 • numere de identificare națională: seria și numărul cărții de identitate, CNP, numărul și codul de asigurat înscrise pe documentul național de asigurări sociale de sănătate;
 • categorii speciale de date cu caracter personal: date genetice, grupa sanguină, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea, date despre alergii și antecedente personale;
 • date privind starea de sănătate: date înscrise în fișa medicală a pacientului, prognostic, diagnostic, tratament, intervenții medicale/chirurgicale propuse;
 • alte date cu caracter personal: semnătura, imagini video înregistrate de sistemele de securitate fizică ale obiectivului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub 18 ani se va face doar cu acordul scris al titularului răspunderii părintești, iar în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu (interzis judecătoresc) sau pentru care s-a instituit curatela, cu acordul scris al reprezentantului legal.

 1. În cazul prelucrărilor de date cu caracter personal ale candidaților pentru angajare, colaboratorilor S.C. STELLA MARIS S.R.L., partenerilor contractuali și reprezentanților partenerilor comerciali, efectuate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale:

a. În cazul candidaților pentru angajare:

 • date de identificare: nume, prenume, naționalitate, data nașterii, locul nașterii, vârsta;
 • date de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail;
 • date menționate în CV-uri: experiența profesională, studiile efectuate și care dovedesc dobândirea/menținerea unor competențe specifice, participarea la forme de pregătire și instruire profesională;
 • numere de identificare națională: seria și numărul actului de identitate, CNP și toate informațiile cu caracter personal aflate în copiile de pe cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie și actele de studii;
 • categorii speciale de date cu caracter personal: date privind sănătatea;
 • alte date cu caracter personal: semnătura, imagini video înregistrate de sistemul de supraveghere.

b. În cazul partenerilor contractuali (persoane fizice) și a reprezentanților partenerilor comerciali (persoane juridice):

 • date de identificare: nume, prenume;
 • date de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail;
 • numere de identificare națională: seria și numărul cărții de identitate, CNP;
 • alte date cu caracter personal: semnătura, funcția, imagini video înregistrate de sistemele de securitate fizică ale obiectivului.

IV. SCOPURILE PRELUCRĂRII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menționate la Capitolul III, vor fi prelucrate de S.C. STELLA MARIS S.R.L. în următoarele scopuri:

a. Realizarea obiectului de activitate al clinicii:

 • oferirea serviciilor medicale;
 • efectuarea programărilor;
 • realizarea consultațiilor și a investigațiilor medicale cu ajutorul aparaturii specializate aflată în clinică;
 • recoltarea, păstrarea și folosirea de probe biologice în scopul efectuării de analize de laborator;
 • întocmirea buletinelor de analiză conținând rezultatele investigațiilor;
 • prezentarea prognosticului, stabilirea diagnosticului și prescrierea tratamentului;
 • prezentarea strategiei terapeutice propuse;
 • descrierea și efectuarea intervențiilor medicale/chirurgicale.

b. Realizarea altor activități:

 • raportarea serviciilor de sănătate către Direcția de Sănătate Publică;
 • încheierea și derularea unor contracte;
 • emitere și încasare contravaloare facturi;
 • efectuare plăți;
 • promovarea serviciilor de sănătate (dacă există consimțământul pacientului);
 • cercetări științifice.

c. În interes legitim:

 • pentru analizarea și monitorizarea riscurilor comerciale;
 • pentru identificarea și prevenirea infracțiunilor și a fraudelor;
 • pentru întocmirea de rapoarte ce vizează activitatea clinicii;
 • asigurarea securității spațiilor, bunurilor și protecția persoanelor.

V. TEMEIURILE LEGALE ȘI JURIDICE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

a. Temeiuri juridice:

 • demersurile și ulterior, încheierea și executarea unui contract;
 • consimțământul explicit care se solicită persoanei vizate pentru anumite scopuri de prelucrare;
 • interesul legitim urmărit de operator sau de o parte terță (cu excepția situațiilor în care prevalează interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei vizate);
 • protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • îndeplinirea unei obligații legale a operatorului sau persoanei împuternicite.

b. Temeiuri legale:

 • prevederile Regulamentului și legislației de aplicare a acestuia în România;
 • cadrul legal care reglementează activitatea în domeniul sănătății în România;
 • legislația financiar-contabilă și fiscală.

VI. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. STELLA MARIS S.R.L., în calitate de operator, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în strict acord cu durata necesară realizării scopurilor de prelucrare pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția și securitatea datelor și în acord cu politicile noastre interne, asigurându-se conformitatea cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

VII. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

S.C. STELLA MARIS S.R.L. poate realiza transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organisme internaționale. Orice transfer către o țară terță necesită informarea prealabilă și exprimarea consimțământului persoanei vizate.

VIII. MĂSURI DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. STELLA MARIS S.R.L. acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor cu caracter personal colectate și prelucrate conform scopurilor enumerate la Capitolul IV.

Vă informăm că S.C. STELLA MARIS S.R.L. a dispus măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, astfel că procedurile de prelucrare asigură respectarea integrală a principiilor prelucrării, stabilite la art. 5 din Regulamentul european:

 • datele sunt colectate și prelucrate numai prin mijloace legale, în mod echitabil și transparent față de dumneavoastră;
 • prelucrările se efectuează numai în concordanță cu scopurile prezentate, respectându-se cerințele temeiurilor legale pentru fiecare tip de prelucrare;
 • se colectează și prelucrează numai date adecvate și relevante, cu respectarea principiului minimizării;
 • au fost instituite proceduri de lucru pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și s-au implementat soluții tehnice care asigură securitatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor;
 • s-a efectuat instruirea personalului cu privire la normele și procedurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal.

IX. UTILIZAREA DE PROCESE DECIZIONALE AUTOMATE ȘI CREAREA DE PROFILURI

S.C. STELLA MARIS S.R.L. nu utilizează procese automate pentru crearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal.

X. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile noastre, de a naviga pe Site și de a beneficia de facilitățile oferite pe acest spațiu.

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului sau de a da curs solicitărilor dumneavoastră.

Pentru respectarea drepturilor și libertăților de care beneficiați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C. STELLA MARIS S.R.L. vă solicită acordul dar trebuie să luați în considerare faptul că pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform prevederilor Regulamentului. În astfel de cazuri, S.C. STELLA MARIS S.R.L. poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi îndeplinirea unor obligații legale, executarea contractului sau interesul legitim.

XI. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidențialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de acces: au dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare;
 • dreptul la rectificare: presupune corectarea de către operator a datelor personale incorecte sau incomplete;
 • dreptul la opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării;
 • dreptul de ștergere: conferă persoanei vizate dreptul de a solicita ștergerea datelor stocate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când persoana vizată își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când persoana vizată apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată poate obține restricția de procesare a datelor sale cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când consideră că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite organizației să verifice această acuratețe;
 • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal pe care le-a furnizat entității, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să solicite transmiterea acestor date unui alt operator de date.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage consimțământul, oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către operator, până în acel moment.

În situația în care apreciați că prelucrările de date realizate de S.C. STELLA MARIS S.R.L. în contextul relaționării cu dumneavoastră încalcă drepturile prevăzute de Regulamentul european, vă puteți adresa cu o cerere scrisă (datată și semnată) operatorului S.C. STELLA MARIS S.R.L., cu sediul în București, Str. Baltagului nr.6,Bl.V76A,Ap.16,Sector5, sau Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (dacă este cazul) la adresa de e-mail maria.grosuDPO@gmail.com.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro).

În toate cazurile, S.C. STELLA MARIS S.R.L. va respecta drepturile dumneavoastră, precum și prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

POLITICA DE COOKIES

Tipuri de cookie

Cookie-uri Necesare

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcțiilor de bază, precum navigarea în pagină și accesul la zonele securizate de pe site.

Site-ul nu poate funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri.

Cookie-uri Statistici

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

Cookies setate de platforma on-line MARINCAS.RO:

Referral (ref) – Se folosește pentru stocarea mediului de promovare din care utilizatorul a accesat acest website;

Analytics – Se folosește pentru a măsura traficul generat pe website și pentru a întelege cum interacționează utilizatorii cu website-ul.

Servicii terțe folosite de platforma on-line MARINCAS.RO:

Platforma on-line MARINCAS.RO folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe website-urile și în aplicațiile operate de platforma on-line MARINCAS.RO, precum și pe website-uri și în aplicații, altele decât cele operate de platforma on-line MARINCAS.RO.

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

Lista cookie-urilor folosite de platforma on-line MARINCAS.RO:

Categorie: necesare (2)

Cookie-urile necesare ajută la utilizarea unui site web prin activarea funcțiilor de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la zonele securizate ale site-ului. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

Denumire cookie

Domeniu

Scop

Durată

cookieyes-consent

marincas.ro

CookieYes setează acest cookie pentru a reține preferințele de consimțământ ale utilizatorilor, astfel încât preferințele acestora să fie respectate la vizitele ulterioare pe acest site. Nu colectează și nu stochează informații personale ale vizitatorilor site-ului.

1 an

consent

youtube.com

Folosit pentru a detecta dacă vizitatorul a acceptat categoria de marketing din bannerul cookie. Acest cookie este necesar pentru conformitatea site-ului cu GDPR.

2 ani

Categorie: marketing (15)

Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și captivante pentru utilizatorul individual și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți.

De exemplu, atunci când pe o pagina există un link către un video de pe Youtube, acesta aplică o serie de cookie-uri descrise mai jos.

Denumire cookie

Domeniu

Scop

Durată

device_info

youtube.com

Folosit pentru a urmări interacțiunea utilizatorului cu conținutul încorporat.

180 zile

last_result_entry_key

youtube.com

Neclasificat

Sesiune

logsdatabasev2:v#

youtube.com

Neclasificat

Persistent

remote_sid

youtube.com

Necesar pentru implementarea și funcționalitatea conținutului video YouTube pe site.

Sesiune

testcookiesenabled

youtube.com

Neclasificat

1 zi

visitor_info1_live

youtube.com

Încearcă să estimeze lățimea de bandă a utilizatorilor pe paginile cu videoclipuri YouTube integrate.

180 zile

ysc

youtube.com

Înregistrează un ID unic pentru a păstra statistici despre videoclipurile de pe YouTube pe care le-a văzut utilizatorul.

Sesiune

ytidbmeta#databases

youtube.com

Neclasificat

Persistent

yt-remote-cast-available

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Persistent

yt-remote-device-id

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Persistent

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune

yt-remote-session-app

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune

yt-remote-session-name

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune